Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Τι τους κάνουµε τους υπολογιστές στα σχολεία...

 (Πρακτικός οδηγός για µη βολεµένους εκπαιδευτικούς)  


Θανάσης Χατζηλάκος
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 0. Να µην περιµένουµε θαύµατα από τις ΤΠΕΕ 


Πολλοί περιµένουν ότι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινω-
νίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση θα λύσουν τα προβλήµατά της ως από µηχα-
νής θεός. ∆εν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι µόνο δεν υπάρχει ‘βασι-
λική οδός’ προς τη γεωµετρία, όπως είπαν οι Πυθαγόρειοι στον τύραννο
των Συρακουσών αλλά δεν υπάρχει ‘βασιλική οδός’ ούτε προς τη διδασκα-
λία της γεωµετρίας -και των άλλων αντικειµένων, βέβαια.
Οι ΤΠΕ µπορούν να βοηθήσουν τη διδασκαλία, τη µάθηση και την επικοι-
νωνία στο σχολείο υπό τον όρο ότι θα βάλουµε πολλή δουλειά (περισσό-
τερη από την αντίστοιχη χωρίς τις ΤΠΕ), ότι θα την κάνουµε σωστά, και ότι
είµαστε διατεθειµένοι να περιµένουµε.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου